Lynch sendromu, DNA onarım mekanizmalarında genetik bozukluklar barındıran ve bu sebeple bireyleri çeşitli kanser türlerine yatkın kılan bir sendromdur. İmmün kontrol noktası inhibitörleri (ICI) son yıllarda kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olmuş, ancak bu tedavi yönteminin Lynch Sendromlu hastalarda neoplazi (yeni tümör oluşumu) riskini nasıl etkilediği konusu belirsizliğini korumaktadır. 

16 Ekim 2023 tarihinde Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, bu belirsizliği gidermeyi amaçlayarak hem hastalar için tedavi planlaması hem de kanser önleme stratejileri için kritik bilgiler sunmaktadır.

Dikkat Çekici Bir Nature Medicine Çalışması

Kanser tanısı almış toplam 172 Lynch Sendromlu hastayı içeren bu çalışmada hastalar, ≥1 doz ICI tedavisi görmüş ve sonrasında çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilmiştir. Ortalama ICI tedavi süresi 9 ay olarak belirtilmiştir.

Çalışmada kullanılan ana değerlendirme yöntemleri arasında kolonoskopi ve dMMR (mismatch repair-deficient) tümör analizleri bulunmaktadır. Ayrıca, ICI tedavisi öncesi ve sonrası tümör gelişim oranları karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın Bulguları;

  • Çalışmaya katılanlar arsında kanserden etkilenmiş 172 Lynch Sendromlu hastanın %12'si (21 hasta), ICI tedavisi sonrası yeni maligniteler geliştirmiştir.
  • Bu hastaların %91'i (29/32) dMMR tümörler geliştirmiştir.
  • ICI tedavisi almış ve sonrasında kolonoskopi yapılmış 61 hastanın %39'u (24 hasta) premalign (kansere dönüşebilecek) polipler geliştirmiştir.
  • ICI tedavisi öncesi ve sonrası tümör gelişim oranları genel olarak değişmemiştir. Ancak, alt grup analizinde ICI sonrası viseral (iç organları etkileyen) tümörlerin insidansında azalma gözlenmiştir.

Sonuç olarak bu çalışmanın verileri, ICI'nin Lynch Sendromu ile ilişkili tümörlerin tedavisinde yeni neoplazi gelişim riskini ortadan kaldırmadığını göstermektedir. Bu, immünopreventif (bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri önlemeye yönelik) stratejiler için önemli etkileri olabilir. Ayrıca, dMMR tümörlerinin immünbiyolojisi hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. Özellikle, dMMR tümörlerinin ICI tedavisine nasıl yanıt verdiği, gelecekteki tedavi stratejileri için önemli olabilir.

Kaynak
Harrold, E.C., Foote, M.B., Rousseau, B. et al. Neoplasia risk in patients with Lynch syndrome treated with immune checkpoint blockade. Nat Med 29, 2458–2463 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02544-9